Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Do Bach Kim 300,000 VND LD2078
2 BĐ giấu tên ủng hộ 5,000 VND LD2077
3 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2075
4 Pham Vu Hoai 500,000 VND UT53
5 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2077
6 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2076
7 NGUYEN HOANG NAM 200,000 VND LD2078
8 NGO DUC THAO 300,000 VND LD2067
9 BĐ giấu tên ủng hộ 200,000 VND LD2065
10 BĐ Dang Vu Cuong 200,000 VND LD2065
11 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2060
12 BĐ giấu tên ủng hộ 500,000 VND LD2063
13 BĐ Nguyen Van Quan 500,000 VND LD2066
14 BĐ Le Thi Minh Hoang 100,000 VND LD2063
15 TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2073
16 TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2069
17 TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2068
18 BĐ TRAN XUAN BINH 5,000 VND LD2060
19 BĐ Nguyen Trong Chanh 100,000 VND LD2055
20 BĐ Nguyen Minh Khanh 1,000,000 VND LD2059