Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD200144: Cụ bà gần 80 tuổi gãy chân, nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200109
2 BĐ Đào Đức Vĩnh 500,000 VND LD200108
3 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200114
4 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200113
5 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200112
6 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200111
7 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200110
8 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200109
9 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200108
10 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200106
11 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200107
12 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200106
13 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200105
14 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200105
15 BĐ Nguyễn Minh Nhật 1,000,000 VND LD200104
16 BD Nguyễn MInh Nhật 1,000,000 VND LD200103
17 BĐ giấu tên ủng hộ 15,000,000 VND LD2109
18 Ông Bà Đăng Thành 2,000,000 VND LD2110
19 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2109
20 Ông Bà Đăng Thành 1,000,000 VND LD2107